Şükür güni gutly bolsun

image5

Günbataryň adaty baýramçylygy bolan Şükür güni, Amerikan halky tarapyndan döredilen özboluşly baýramçylykdyr we bu amerikan maşgalalarynyň hem birleşmegi üçin baýramçylykdyr.Her Şükür güni, Amerikanyň Birleşen Ştatlary tutuş ýurtda joşgunly.Gizlenen paradlar, teatr çykyşlary we sport ýaryşlary şäherleriň we şäherleriň hemme ýerinde geçirilýär, mekdeplerde we dükanlarda hem düzgünlere laýyklykda dynç alyş bolýar.Şeýle hem çagalar şol ýyllarda hindileriň keşbine öýkünip, geň eşikler geýip, ýüzüne makiýaup boýadylar ýa-da köçede surnaý çalmak üçin maskalar geýdiler.Şol gün ýygnakda gaty köp adam bardy.Däp bolşy ýaly, adamlar bu ýerde şükür etmek üçin doga ederdiler.Şükür güni, her bir maşgala agzasy hemişe demirgazykdan günorta gaýdyp barmaga çalyşýar.Tutuş maşgala bilelikde oturýar, lezzetli hindi çeýnäp, geçmiş hakda söhbet edýär.Bu adamlary adatdan daşary mähirli we mylaýym duýýar.

Minnetdar ýürekli adam bolmak, wepaly ýürek bilen işlemek, yhlas we işe bolan söýgi işgärleriň wepalylygynyň möhüm alamatlarydyr.Gadymy şygary "Bahar jeza alanda, damýan suwuň merhemeti", "guýyny gazýan adam" şygary we "guzy dyz epýär we garga doýýar" şygary bilen ylham alýarys minnetdar bolmak.Bize oňat iş, ýaşaýyş we öwreniş gurşawy berenligi, sahy bejergi we maddy durmuş kepilligi bilen üpjün edendigi we işimize özümizi bagyşlap biljekdigimiz üçin platforma gurandygy üçin kompaniýa minnetdar. .Olaryň arasynda işiň ýerine ýetirilişini we durmuşyň şatlygyny duýdum.

image7
image6

Minnetdarlyk bir fazylet, bu hem durmuşa bolan garaýyş, durmuşdaky iň uly paýhas.Diňe minnetdarlyk ýüregi bilen bagtly bolup, işimizi we durmuşymyzy has gowulaşdyryp we has kesgitli edip bileris.Kuwwat öňe gitmegi dowam etdirýär.Kompaniýanyň ösüşi işgärleriň geljegi, işgärler bolsa kompaniýanyň geljegi. SHHAG-yň ösüşinde müşderilere we hyzmatdaşlara iň köp minnetdar bolmalydyrys.Seresaply hyzmatyňyz, sarp edijileriň öwgüsini we ynamyny gazandy.Biziň üçin bazary açmaga kömek etmek üçin telekeçilik paýhasyny ulandyňyz.Sargytlary bermek, "SHHAG" önümlerini döwrebaplaşdyrmak we döwrebaplaşdyrmakda bazary üstünlikli gazanmaga mümkinçilik berýän bazar maglumatlary barada öz wagtynda jogap bermekdir.Kompaniýamyzy tanadanyňyz, "SHHAG" markasynyň ykrar edilmegi we önümlerimiziň hili we hyzmaty üçin sag bolsun aýdýaryn.Ykrar etmek, "SHHAG" -a wepalylygyňyz, hyjuwyňyz we ynamyňyz bize öňe gitmek üçin ynam we batyrlyk berýär.

image8

Iş wagty: Fewral-08-2022