Hytaý bölek satuw sergisinde size garaşýarys

2021-nji ýylyň 18-nji noýabryndan 20-nji noýabry aralygynda Milli konwensiýa we sergi merkezinde (Şanhaý) CHINASHOP geçiriler.Dünýäde öňdebaryjy bölek satuw sergisi hökmünde CHINASHOP Hytaýyň bölek satuw pudagynyň öňdengörüjiligini we täzeligini görkezýär.Şol wagt, SHHAG köp ýyl bäri müşderileriň göwnünden turýan adaty butiki önümleri getirer.Otagymyz 21121, 2.1-nji zalda ýerleşýär.Içerde we daşary ýurtlarda köne we täze dostlary tüýs ýürekden çagyrýarys we bize ýol görkezýäris.

news3
image10

Kompaniýamyz bu sergä uly ähmiýet berýär we önümleriň saýlanylmagy ýaşyl daşky gurşawy goramak we goşa uglerod maksadyna kömek etmek meselesidir.Sergi önümleri energiýa tygşytlaýjy we daşky gurşawy goramak, durnukly öndürijilik we ösen tehnologiýa.Reňkli tejribe we saýlamalary üpjün edýän bu gezek 10-dan gowrak önüm bar.Önüm barada has giňişleýin maglumat üçin 18-nji noýabrdan 20-nji noýabr aralygynda 21121-nji kabinada duşuşmagyňyzy haýyş edýäris.Siz bilen gyzykly duşuşyga sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn.

image13
image12
image11

SHHAG müşderileriň zerurlyklaryndan başlap, iň oňat hyzmatlary hödürlemek we bu pudakda öňdebaryjy bolmak düşünjesini dowam etdirýär.10 ýyla golaý wagt bäri ähli kynçylyklary ýeňip geçmek we ähli netijeli netijeleri paýlaşmak üçin hyzmatdaşlarymyz bilen elleşýäris.Müşderilerimiziň ynamyna we wepalylygyna hakykatdanam ýokary baha berýäris.Hemişe bolşy ýaly, "ajaýyp önümleri yzarlamak, iň gowy hyzmatlary bermek" düşünjesini goldaýarys we müşderilerimiz bilen bilelikde abadançylyk dörederis.Hemişe bolşy ýaly Huajing-i dünýä derejesindäki milli marka öwürmäge çalyşarys!

image14

Iş wagty: Fewral-08-2022